00


หัวเรื่องแยกตามกลุ่มตัวอักษร
เลือกหัวเรื่องภาษาอังกฤษ : หรือภาษาไทยตามตัวอักษร :    หรือป้อนหัวเรื่อง ในช่อง
ชื่อเรื่องแยกตามกลุ่มตัวอักษร
เลือกชื่อเรื่องตามตัวอักษร : เลือกชื่อเรื่องตามตัวอักษร :    หรือป้อนชื่อเรื่อง ในช่อง
ผู้สร้างสรรค์ผลงานแยกตามกลุ่มตัวอักษร
เลือกผู้สร้างสรรค์ผลงานตามตัวอักษร : เลือกผู้สร้างสรรค์ผลงานตามตัวอักษร :    หรือป้อนชื่อผู้สร้างสรรค์ผลงาน ในช่อง
ผู้ร่วมสร้างสรรค์ผลงานแยกตามกลุ่มตัวอักษร
เลือกผู้ร่วมสร้างสรรค์ผลงานตามตัวอักษร : เลือกผู้ร่วมสร้างสรรค์ผลงานตามตัวอักษร :    หรือป้อนชื่อผู้ร่วมสร้างสรรค์ผลงาน ในช่อง
!
เลือกชนิดเอกสาร
เลือกมหาวิทยาลัย/สถาบัน
จำกัดข้อมูล เฉพาะ ระหว่างปี (yyyy) ถึงปี (yyyy)
จำกัดข้อมูล เฉพาะที่เป็นภาษา
จำกัดระดับเลือก ระดับ
จำกัดตามชื่อปริญญาเลือกปริญญา
จำกัดตามสาชาวิชาเลือกสาขาวิชา
เรียงลำดับการแสดงผล ตาม ลำดับการเรียง
Copyright 2000 - 2019 ThaiLIS sss Digital Collection Working Group. All rights reserved.
ThaiLIS is Thailand Library Integrated System
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
328 ถ.ศรีอยุธยา แขวง ทุ่งพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร. 0-2354-5678 โทรสาร. 0-2354-5678 ต่อ 7100
พัฒนาโดย นายจีระพล คุ่มเคี่ยม สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ตามข้อกำหนดของคณะทำงานเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์
โครงการความร่วมมือพัฒนาห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
กำลัง ออน์ไลน์
ภายในเครือข่าย ThaiLIS จำนวน 5
ภายนอกเครือข่าย ThaiLIS จำนวน 48
รวม 53 คน

More info..
นอก ThaiLIS = 488 ครั้ง
มหาวิทยาลัยสังกัดทบวงเดิม = 35 ครั้ง
รวม 523 ครั้ง
Database server :
Version 2.5 Last update 1-06-2018
Power By SUSE PHP MySQL IndexData Mambo Bootstrap
มีปัญหาในการใช้งานติดต่อผ่านระบบ UniNetHelp


Server : 8.199.133
Client : Not ThaiLIS Member