00


แจ้งเอกสารไม่ครบถ้วน, ไม่ตรงกับชื่อเรื่อง หรือมีข้อผิดพลาดเกี่ยวกับเอกสาร ติดต่อที่นี่ ==>
หากไม่มีอีเมลผู้รับให้กรอก thailis-noc@uni.net.th ติดต่อเจ้าหน้าที่เจ้าของเอกสาร กรณีเอกสารไม่ครบหรือไม่ตรง

กระบวนการกลายเป็นสินค้าของหัตถกรรมฝีมือชาติพันธุ์ลีซู
Commoditzation of Lisu handicrafts

ThaSH: หัตถกรรม
Classification :.DDC: 391
ThaSH: เครื่องแต่งกาย
ThaSH: ลีซอ
ThaSH: ลีซอ -- ความเป็นอยู่และประเพณี
ThaSH: กลุ่มชาติพันธุ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สำนักหอสมุด
Address: เชียงใหม่
Email: catalog@lib.cmu.ac.th
Role: ประธานกรรมการ
Role: กรรมการ
Role: กรรมการ
Created: 2557
Modified: 2559-09-22
Issued: 2559-09-22
วิทยานิพนธ์/Thesis
application/pdf
CallNumber: ว/ภน 391 อ116ก
tha
Spatial: ไทย (ภาคเหนือ)
©copyrights มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
RightsAccess:
ลำดับที่.ชื่อแฟ้มข้อมูล ขนาดแฟ้มข้อมูลจำนวนเข้าถึง วัน-เวลาเข้าถึงล่าสุด
1 etde50757asj_full.pdf 7.37 MB127 2019-11-29 13:42:00
ใช้เวลา
0.014926 วินาที

Copyright 2000 - 2019 ThaiLIS sss Digital Collection Working Group. All rights reserved.
ThaiLIS is Thailand Library Integrated System
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
328 ถ.ศรีอยุธยา แขวง ทุ่งพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร. โทร. 02-232-4000
กำลัง ออน์ไลน์
ภายในเครือข่าย ThaiLIS จำนวน 29
ภายนอกเครือข่าย ThaiLIS จำนวน 223
รวม 252 คน

More info..
นอก ThaiLIS = 15,755 ครั้ง
มหาวิทยาลัยสังกัดทบวงเดิม = 1,841 ครั้ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏ = 1,282 ครั้ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล = 655 ครั้ง
มหาวิทยาลัยเอกชน = 65 ครั้ง
มหาวิทยาลัยสงฆ์ = 14 ครั้ง
สถาบันพระบรมราชชนก = 12 ครั้ง
หน่วยงานอื่น = 11 ครั้ง
รวม 19,635 ครั้ง
Database server :
Version 2.5 Last update 1-06-2018
Power By SUSE PHP MySQL IndexData Mambo Bootstrap
มีปัญหาในการใช้งานติดต่อผ่านระบบ UniNetHelp


Server : 8.199.132
Client : Not ThaiLIS Member
From IP : 35.170.81.210