00


แจ้งเอกสารไม่ครบถ้วน, ไม่ตรงกับชื่อเรื่อง หรือมีข้อผิดพลาดเกี่ยวกับเอกสาร ติดต่อที่นี่ ==>
หากไม่มีอีเมลผู้รับให้กรอก thailis-noc@uni.net.th ติดต่อเจ้าหน้าที่เจ้าของเอกสาร กรณีเอกสารไม่ครบหรือไม่ตรง

การยอมรับวัฒนธรรมไทยของชาวข่ามุบรรณโศภิษฐ์
The adoption of Thai culture among the Khamu pecple of Banasopit.

ThaSH: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ -- วิทยานิพนธ์ ศศม (พัฒนาสังคม) 2529
Classification :.LCCS: DS570.K43
ThaSH: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ -- สาขาพัฒนาสังคม -- วิทยานิพนธ์
ThaSH: วัฒนธรรมไทย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. สำนักหอสมุด
Address: กรุงเทพมหานคร
Email: tdckulib@ku.ac.th
Role: ประธานกรรมการที่ปรึกษา
Role: กรรมการที่ปรึกษา
Role: กรรมการที่ปรึกษา
Created: 2529
Modified: 2555-06-17
Issued: 2555-05-10
วิทยานิพนธ์/Thesis
application/pdf
URL: http://www.lib.ku.ac.th/KUthesis/2529/ChatchaiMee/index.html
CallNumber: DS570.K43 .ช24
tha
©copyrights มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
RightsAccess:
ลำดับที่.ชื่อแฟ้มข้อมูล ขนาดแฟ้มข้อมูลจำนวนเข้าถึง วัน-เวลาเข้าถึงล่าสุด
1 cert.pdf 31.86 KB9 2019-03-02 12:42:10
2 tp.pdf 23.43 KB9 2018-11-04 11:05:50
3 abst.pdf 124.26 KB19 2019-03-02 12:19:34
4 ack.pdf 38.83 KB5 2018-05-30 14:57:40
5 toc.pdf 71.39 KB7 2018-05-30 14:57:42
6 chapter1.pdf 706.5 KB27 2019-03-02 13:51:56
7 chapter2.pdf 566.89 KB15 2019-03-02 13:31:13
8 chapter3.pdf 957.03 KB8 2018-05-30 14:57:44
9 chapter4.pdf 2.04 MB9 2019-04-05 11:49:49
10 chapter5.pdf 1.56 MB8 2018-05-30 14:57:47
11 chapter6.pdf 1.02 MB9 2018-05-30 14:57:49
12 ref.pdf 317.72 KB7 2018-05-30 14:57:51
13 appdx.pdf 1.25 MB11 2018-05-30 14:57:53
14 biogh.pdf 22.21 KB10 2019-05-21 13:37:25
ใช้เวลา
0.033149 วินาที

Copyright 2000 - 2019 ThaiLIS sss Digital Collection Working Group. All rights reserved.
ThaiLIS is Thailand Library Integrated System
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
328 ถ.ศรีอยุธยา แขวง ทุ่งพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร. โทร. 02-232-4000
กำลัง ออน์ไลน์
ภายในเครือข่าย ThaiLIS จำนวน 9
ภายนอกเครือข่าย ThaiLIS จำนวน 187
รวม 196 คน

More info..
นอก ThaiLIS = 340 ครั้ง
มหาวิทยาลัยสังกัดทบวงเดิม = 16 ครั้ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏ = 7 ครั้ง
สถาบันพระบรมราชชนก = 4 ครั้ง
รวม 367 ครั้ง
Database server :
Version 2.5 Last update 1-06-2018
Power By SUSE PHP MySQL IndexData Mambo Bootstrap
มีปัญหาในการใช้งานติดต่อผ่านระบบ UniNetHelp


Server : 8.199.133
Client : Not ThaiLIS Member
From IP : 3.227.254.12