00


แจ้งเอกสารไม่ครบถ้วน, ไม่ตรงกับชื่อเรื่อง หรือมีข้อผิดพลาดเกี่ยวกับเอกสาร ติดต่อที่นี่ ==>
หากไม่มีอีเมลผู้รับให้กรอก thailis-noc@uni.net.th ติดต่อเจ้าหน้าที่เจ้าของเอกสาร กรณีเอกสารไม่ครบหรือไม่ตรง

กลองหลวงล้านนา : ความสัมพันธ์ระหว่างวิถีชีวิตและชาติพันธุ์
Ethnomusicology of Klong-luang-lanna.

ThaSH: กลองหลวงล้านนา
ThaSH: เครื่องดนตรีไทย
มหาวิทยาลัยมหิดล. หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
Address: นครปฐม
Email: liwww@mahidol.ac.th
Role: ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
Role: ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
Role: ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
Created: 2536
Modified: 2554-06-13
Issued: 2554-06-13
วิทยานิพนธ์/Thesis
application/pdf
CallNumber: วพ ร123ก 2536
tha
©copyrights มหาวิทยาลัยมหิดล
RightsAccess:
ลำดับที่.ชื่อแฟ้มข้อมูล ขนาดแฟ้มข้อมูลจำนวนเข้าถึง วัน-เวลาเข้าถึงล่าสุด
1 31324-tha.pdf 1017.87 KB164 2019-08-08 10:38:09
2 31324-eng.pdf 1000.74 KB128 2019-07-01 21:35:05
3 31324.pdf 12.81 MB223 2019-07-01 21:35:22
ใช้เวลา
0.418922 วินาที

Copyright 2000 - 2019 ThaiLIS sss Digital Collection Working Group. All rights reserved.
ThaiLIS is Thailand Library Integrated System
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
328 ถ.ศรีอยุธยา แขวง ทุ่งพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร. โทร. 02-232-4000
กำลัง ออน์ไลน์
ภายในเครือข่าย ThaiLIS จำนวน 28
ภายนอกเครือข่าย ThaiLIS จำนวน 297
รวม 325 คน

More info..
นอก ThaiLIS = 21,512 ครั้ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏ = 2,708 ครั้ง
มหาวิทยาลัยสังกัดทบวงเดิม = 2,496 ครั้ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล = 468 ครั้ง
มหาวิทยาลัยเอกชน = 165 ครั้ง
สถาบันพระบรมราชชนก = 146 ครั้ง
หน่วยงานอื่น = 25 ครั้ง
มหาวิทยาลัยสงฆ์ = 20 ครั้ง
รวม 27,540 ครั้ง
Database server :
Version 2.5 Last update 1-06-2018
Power By SUSE PHP MySQL IndexData Mambo Bootstrap
มีปัญหาในการใช้งานติดต่อผ่านระบบ UniNetHelp


Server : 8.199.132
Client : Not ThaiLIS Member
From IP : 3.227.254.12